OBS Studio ตอนที่ 17 : ใช้งาน Hotkey เพื่อการทำงานอย่างรวดเร็ว

สำหรับการใช้ OBS Studio ใน Classic Mode หากเราอยากจะเปลี่ยน Scene เปิด/ปิด Source ต่างๆ นอกเหนือจากการเอา Mouse ไปคลิกแล้ว เรายังสามารถตั้งค่า Hotkey เพื่อให้เราทำงานได้เร็วและแม่นยำขึ้นได้ด้วย

นอกเหนือจากนี้ เรายังสามารถใช้เป็นตัวเล่น Effect เสียงเพิ่มลูกเล่นในตอน Live ได้ด้วยนะ

#OBSStudio #Hotkey #FacebookLive